Rozliczenia ZUS i PFRON

W tym folderze chciałabym mieć strony na dole i tak na

ZUS

Termin zapłaty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy - kwiecień - grudzień 2012:

  • § do 5 dnia kolejnego miesiąca - jednostki budżetowe, zakłady budżetowe oraz gospodarstwa pomocnicze;
  • § do 10 dnia kolejnego miesiąca - osoby fizyczne (w tym przedsiębiorcy opłacający składki wyłącznie za siebie);
  • § do 15 dnia kolejnego miesiąca - pozostali płatnicy.

Wynagrodzenie brutto - kwiecień - grudzień 2012:

minimalne

1.500,00 zł

średnie

3.416,00 zł

Minimalna podstawa wymiaru składek - kwiecień - grudzień 2012:

dla ubezpieczeń społecznych i Funduszu Pracy

2.115,60 zł

dla ubezpieczenia zdrowotnego

2.828,31 zł

Wysokość składek do ZUS - kwiecień - grudzień 2012:

na ubezpieczenie emerytalne

412,97 zł

na ubezpieczenie rentowe

169,25 zł

na ubezpieczenie chorobowe

51,83 zł

na ubezpieczenie wypadkowe

40,83 zł

na ubezpieczenie zdrowotne

254,55 zł

na Fundusz Pracy

51,83 zł

Minimalna podstawa wymiaru składek dla przedsiębiorców opłacających składki na ubezpieczenie społeczne na zasadach preferencyjnych - kwiecień - grudzień 2012:

dla ubezpieczeń społecznych

450 zł

Wysokość składek do ZUS - kwiecień - grudzień 2012:

na ubezpieczenie emerytalne

87,84 zł

na ubezpieczenie rentowe

36,00 zł

na ubezpieczenie chorobowe

11,03 zł

na ubezpieczenie wypadkowe

 

Zasiłek chorobowy przedsiębiorcy

 

Zasady podlegania ubezpieczeniu chorobowemu

Osoba prowadząca działalność gospodarczą może mieć prawo do zasiłku chorobowego wypłacanego przez ZUS o ile zdecyduje się na opłacanie składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe. Składka wynosi 2,45% podstawy. Przedsiębiorca opłaca też obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne, dające prawo do korzystania z bezpłatnej opieki lekarskiej.

Objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym następuje od dnia wskazanego w dokumencie ZUS ZUA, gdy zgłoszenie do ubezpieczeń emerytalnego, rentowych, wypadkowego i chorobowego nastąpi w ciągu siedmiu dni od daty powstania obowiązku opłacania składek (czyli np. od dnia założenia firmy). Gdy ZUS ZUA zostanie złożone po obowiązującym terminie objęcie ubezpieczeniem nastąpi od daty złożenia dokumentu do ZUS. Przystąpienie do ubezpieczenia chorobowego nie oznacza, że od razu ma się prawo do zasiłku za czas choroby. Praw do otrzymania zasiłku nabywa się dopiero po 90 dniach nieprzerwanego podlegania ubezpieczeniu. Przez „nieprzerwane podleganie ubezpieczeniu” rozumiemy terminowe opłacanie składki. Składka na ubezpieczenie chorobowe musi być zawsze opłacana w terminie określonym dla danego płatnika, czyli do 10-go lub 15-go dnia następnego miesiąca.

Nieopłacenie składki w wymaganym terminie oznacza przerwanie podlegania ubezpieczeniu od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, za który nie opłacono w terminie składki. Zasiłek chorobowy przysługuje przez okres trwania niezdolności do pracy z powodu choroby, nie dłużej jednak niż przez 182 dni.

 

Dokumentowanie okresu choroby

Dokumentem stanowiącym podstawę do wypłaty zasiłku chorobowego jest zaświadczenie o czasowej niezdolności do pracy wystawione przez lekarza na druku ZUS ZLA. Niezbędne jest także zaświadczenie płatnika składek wystawione na druku ZUS Z-3b.Oryginały tych dokumentów prowadzący działalność przekazuje do ZUS w terminie 7 dni od daty wystawienia zwolnienia.

 

Składki ZUS za okres choroby

Ubezpieczony ma prawo do proporcjonalnego pomniejszenia składek na ubezpieczenia społeczne za okresy pobierania zasiłku chorobowego lub wypadkowego, natomiast składka na ubezpieczenie zdrowotne nie podlega pomniejszeniu.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami za okres, za który przysługuje zasiłek chorobowy przedsiębiorca nie opłaca składek na ubezpieczenia społeczne. Jeżeli prawo do zasiłku powstanie lub wygaśnie w trakcie miesiąca, wówczas najniższą podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, obowiązującą przedsiębiorcę za dany miesiąc zmniejsza się proporcjonalnie (dzieląc ją przez liczbę dni kalendarzowych tego miesiąca i mnożąc przez liczbę dni przypadających przed powstaniem niezdolności do pracy lub po ustaniu choroby).

W przypadku gdy osoba prowadzi działalność pozarolniczą jednoosobowo i chorowała tylko część miesiąca, w składanej deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA wykazuje pomniejszone składki na ubezpieczenie społeczne i pełną składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Jeśli choroba trwała cały miesiąc, na deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA wykazuje tylko pełną składkę na ubezpieczenie zdrowotne.

 

Informacje dodatkowe

W sytuacji gdy osoba przy prowadzeniu pozarolniczej działalności zatrudnia pracowników lub inne osoby, za które zobowiązana jest opłacać i rozliczać składki, wówczas za siebie w okresie pobierania przez część miesiąca zasiłku chorobowego przekazuje obok raportu ZUS RSA, także raport ZUS RCA, w którym wykazuje należne składki. Natomiast gdy choroba trwała cały miesiąc - tylko raport ZUS RSA.

Należy jednak pamiętać, że tylko wypłata zasiłku chorobowego zwalnia taką osobę z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne. Dlatego też, jeżeli ubezpieczonemu prowadzącemu działalność gospodarczą ZUS nie wypłaci zasiłku za czas choroby, należy za te miesiące opłacić pełne składki.

 

ZUS - wyliczanie składek za część miesiąca

Przedsiębiorca rozpoczynając działalność gospodarczą w trakcie miesiąca  ma obowiązek  opłacenia składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy tylko za dni, w których prowadził działalność. (z zastrzeżeniem, że przedsiębiorca, dla którego jest to pierwsza działalność gospodarcza przez pierwsze 2 lata jej prowadzenia jest zwolniony z obowiązku opłacania składki na Fundusz Pracy).

Konieczność wyliczenia częściowych składek na wspomniane ubezpieczenia występuje też w sytuacji, gdy przedsiębiorca w trakcie miesiąca zawiesza albo likwiduje prowadzenie działalności  lub, gdy mając prawo do zasiłku chorobowego , przebywa na zwolnieniu lekarskim.

Natomiast składka na ubezpieczenie zdrowotne we wszystkich w/w przypadkach jest zawsze opłacana w pełnej wysokości.

 

8,69 zł

 

URZĄD SKARBOWY

Terminy:

  • § do 20 grudnia 2012 roku - osoba prowadząca działalność gospodarczą oblicza i wpłaca zaliczkę na podatek dochodowy za miesiąc poprzedni. Od roku 2007 zniesiono obowiązek składania comiesięcznych deklaracji PIT-5. Podatnik wylicza i wpłaca zaliczkę, której wysokość obliczyć może w serwisie ifirma.pl w zakładce "deklaracje". Sposób wyliczania podatku nie uległ zmianie. W listopadzie opłaca się zaliczkę w wysokości podwójnej, natomiast za grudzień nie wpłaca się zaliczki. Wprowadzono możliwość wpłacania zaliczki na podatek dochodowy kwartalnie, o wyborze tej formy opodatkowania należy poinformować US do 20-02-2012 lub przed rozpoczęciem działalności gospodarczej. Wtedy termin zapłaty podatku upływa 20 dnia miesiąca następnego po zakończeniu kwartału. Zaliczkę za 4 kwartał wpłaca się w wysokości wynikającej z zaliczki za 3 kwartał do 20 grudnia.
  • § do 20 grudnia 2012 roku - zaliczka na podatek dochodowy od wynagrodzeń pracowników. Nie składa się deklaracji.
  • § do 15 grudnia 2012 roku - termin złożenia deklaracji VAT-UE w formie papierowej za poprzedni miesiąc lub kwartał. Deklaracje składane elektronicznie mają termin do 25.
  • § do 25 grudnia 2012 roku - podatnicy VAT składają deklarację VAT-7 za poprzedni miesiąc i wpłacają wynikający z deklaracji podatek. Przy rozliczaniu kwartalnym podatek VAT wpłacamy do 25 następnego miesiąca po zakończeniu kwartału.

 

Skala podatkowa

Stawki podatku dochodowego:

Do sumy 85 528,00 zł

18% - 556,02 zł

Od 85 528,00 zł

14 839,02 zł + 32% nadwyżki ponad kwotę 85 528,00 zł

Podatek liniowy

Stawka podatku liniowego w 2012 r. wynosi 19% od uzyskanego dochodu

Pracodawcy i zleceniodawcy:

do 20 dnia miesiąca pracodawca/zleceniodawca przekazuje zaliczki na podatek dochodowy od wypłaconych w poprzednim miesiącu należności z tytułu umów o pracę, umów zlecenia, o dzieło itd.