Usługi

Zakres świadczonych usług:

 1. prowadzenie ksiąg rachunkowych
 2. prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów
 3. sporządzanie list płac, rozliczeń pracowników z urzędem skarbowym
 4. rozliczeń z ZUS i PFRON
 5. prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
 6. sprawdzanie prawidłowości prowadzenia obrotu magazynowego
 7. prowadzenie ewidencji podatku naliczonego i należnego VAT
 8. sporządzanie wszystkich niezbędnych deklaracji podatkowych
 9. rozliczeń rocznych:
 • sprawozdań finansowych (podmiotów podlegających ustawie o rachunkowości)
 • rozliczeń podatkowych osób fizycznych prowadzących działalność w mniejszym rozmiarze

Oraz:

 1. zakładanie firm
 2. zgłaszanie nowo założonych podmiotów gospodarczych we właściwych urzędach
 3. pomoc przy doborze sprzętu komputerowego i odpowiedniego oprogramowania
 4. współpraca przy uzgadnianiu planu kont i obiegu dokumentów
 5. tworzenie regulaminów i zarządzeń niezbędnych w prawidłowym funkcjonowaniu firmy

 

Usługi naszego biura obejmują całokształt spraw związanych z księgowością i prawidłowym funkcjonowaniem firmy.

 

Wymienione czynności oraz wiele innych wykonujemy w ramach jednej zryczałtowanej ceny za nasze usługi.

 

Księgi Handlowe

Księga handlowa określana jest jako najbardziej zaawansowana i sformalizowana forma ewidencji księgowej, która w myśl ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości wiąże się z koniecznością:

 • przyjęcia zasad (polityki) rachunkowości;
 • prowadzenia, na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych, ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym;
 • okresowego ustalania lub sprawdzania drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów;
 • wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego;
 • sporządzania sprawozdań finansowych;
 • gromadzenia i przechowywania dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą;
 • poddania badaniu i ogłoszenie sprawozdań finansowych w przypadkach przewidzianych ustawą.

 

Kto ma obowiązek prowadzenia pełnej księgowości?

Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych mają między innymi:

I. Spółki handlowe:

1. osobowe:

 • spółka jawna,
 • spółka partnerska,
 • spółka komandytowa,
 • spółka komandytowo-akcyjna,

2. kapitałowe:

 • spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 • spółka akcyjna

 

II. Podmioty, których przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 1.200.000 euro, działające jako:

 • osoby fizyczne prowadzące indywidualną działalność gospodarczą,
 • spółki cywilne osób fizycznych,
 • spółki jawne osób fizycznych,
 • spółki partnerskie,
 • spółdzielnie socjalne.

 

Zalety pełnej księgowości

Niewątpliwą zaletą pełnej księgowości jest możliwość bieżącego monitorowania kondycji majątkowej oraz finansowej firmy.

 

Inne formy opodatkowania

Podmioty, które z godnie z ustawą o rachunkowości nie mają obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych mogą wybrać jedną z następujących form opodatkowania działalności:

 

 1. karta podatkowa;
 2. ryczałt od przychodów ewidencjonowanych; podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (DZ. U. Nr 144, poz. 930 z późn. zm.)
 3. podatkowa księga przychodów i rozchodów; podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późniejszymi zmianami)

Cennik

Gwarantujemy konkurencyjne ceny za nasze usługi. Każdego klienta traktujemy indywidualnie i takie też ustalamy ceny. Wszystko zależy od ilości dokumentów oraz zakresu obsługi Państwa Firmy. Jeśli są Państwo zainteresowani naszymi usługami, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy - dzięki czemu poznamy specyfikę Państwa Firmy oraz przedstawimy ofertę.

 

Księgi Handlowe od 300 zł netto
Podatkowa Książka Przychodów i Rozchodów od  50 zł netto
Ryczałt/Karta Podatkowa od  50 zł netto
Usługi kadrowo - płacowe od  20 zł netto