Ewidencja podatku VAT

Wewnątrzunijne nabycie towarów  Kasa fiskalna – limit 2013 rok – 20 tys. dla wszystkich podatników

 

Wewnątrzunijne nabycie towarów.

Wcelu dokonywania nabyć towarów na terenie Unii Europejskiej należy zarejestrować się jako podatnik VAT-UE poprzez złożenie w swoim US formularza VAT-R z zaznaczonym polem 59.  Jako podatnik VAT-UE stosujemy do transakcji unijnych NIP poprzedzony prefiksem PL. Nabycie towaru na terenie Unii Europejskiej, na podstawie Dyrektyw Unijnych jest opodatkowane podatkiem VAT w Polsce. Jeżeli jesteśmy zarejestrowaniu jako podatnik VAT-UE i kupujemy towar  od podmiotu zarejestrowanego w swoim kraju jako podatnik VAT-UE to sprzedawca ma obowiązek sprzedać nam towar przy zastosowaniu stawki VAT 0%. a więc po cenie netto. My, jako podatnik VAT-UE zobowiązujemy się do naliczenia podatku VAT w Polsce i odprowadzenia go do polskiego US. I w tym sensie jesteśmy płatnikiem podatku.  Ale zachowujemy tez prawo do odliczenia podatku naliczonego  podobnie jak w transakcjach, w których jesteśmy nabywcą w transakcji krajowej.Wyliczenia podatku należy wykonać przez wystawienie faktury wewnętrznej. W serwisie jest ona wystawiana przez zakładkę "Wydatki" > Pokaż listę wszystkich wydatków" > Wewnątrzunijne nabycie towarów.Moment powstania obowiązku podatkowego i podstawa opodatkowaniaPrzy wystawianiu faktury wewnętrznej należy zwrócić uwagę na dwie kwestie:- moment powstania obowiązku podatkowego, czyli w jakim terminie musimy rozliczyć transakcję na deklaracji VAT-7 (lub VAT-7K). Obowiązek podatkowy powstaje w dacie  wystawienia faktury przez sprzedawcę,  ale jeżeli faktura nie zostanie wystawiona, to moment powstania obowiązku podatkowego przypada na 15-ty dzień następnego miesiąca po miesiącu dostawy towaru. Gdy przed kupnem towaru kupujący dokonał przedpłaty, zaliczki wpłaty raty to obowiązek podatkowy powstaje w dacie zapłaty o ile została wystawiona faktura potwierdzająca wpłatę.- wartość towaru przyjęta do opodatkowania podatkiem VAT i wartość towaru zaksięgowana jako koszt, to kwota wynikająca z faktury dostawcy powiększona o zapłacone podatki, cła, opłaty, prowizje, ubezpieczenie, koszty opakowania i transportu. Koszty poniesione w walutach przeliczamy na złotówki zgodnie z kursem NBP z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury.Od wyliczonej podstawy opodatkowania naliczamy podatek VAT zgodnie ze stawkami obowiązującymi na dany towar w Polsce.Faktura wewnętrzna jest księgowania w Ewidencji sprzedaży VAT - gdzie jest rejestrowany podatek należny, oraz w ewidencji zakupów VAT - jeżeli mamy prawo do odliczenia podatku naliczonego.Koszt w KPiR jest księgowany na podstawie faktury wystawionej przez sprzedawcę - informację o fakturze wprowadza się na fakturze wewnętrznej. Jeżeli nie dysponujemy dokumentem sprzedaży to nie mamy prawa do zaksięgowania kosztu w KPiR

 
Eksport i dostawa wewnątrzunijna

W serwisie, w zakładce "Przychody", jest  możliwość wystawienia dwujęzycznych, polsko-angielskich faktur eksportowych, dostawy wewnątrzunijnej (WDT) i eksportu usług (w rozbiciu na sprzedaż podatnikowi z terenu UE i sprzedaż poza Unię Europejską).  Wystawiane faktury są automatycznie księgowane zarówno w "Księdze przychodów i rozchodów" jak i w Ewidencji sprzedaży VAT oraz wykazane w odpowiednich polach deklaracji VAT-7 (VAT-7K), a transakcje z kontrahentami z terenu UE dodatkowo na deklaracji VAT-UE.

WAŻNE:

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT) podlega opodatkowaniu stawką VAT 0% pod warunkiem, że:

 • § podatnik dokonał dostawy na rzecz nabywcy posiadającego właściwy i ważny numer identyfikacji VAT-UE. Kontrahenta można sprawdzić na stronie VAT_UE.
 • § podatnik przed złożeniem deklaracji VAT-7, posiada w swojej dokumentacji dowody, że towar został wywieziony z terytorium kraju i dostarczony do nabywcy na terytorium innego niż Polska państwa członkowskiego.

Dokumenty wywozu gdy przewoźnikiem nie jest bezpośrednio dostawca lub nabywca:

 1. Dokumenty przewozowe otrzymane od przewoźnika (spedytora) odpowiedzialnego za wywóz towarów z terytorium kraju (Polski), z których jednoznacznie wynika ze towary zostały dostarczone do miejsca ich przeznaczenia w innym kraju członkowskim - w przypadku gdy przewóz towarów jest zlecany przewoźnikowi (spedytorowi).
 2. Kopia faktury dostawy.
 3. Specyfikacja poszczególnych sztuk ładunku.
 4. Dokument potwierdzający przyjęcie przez nabywcę towaru na terytorium innego kraju wspólnotowego.

Gdy płatnik dokonuje dostawy towarów bezpośrednio, przy użyciu własnego środka transportu, powinien posiadać następujące dokumenty wywozu:

 1. Kopię faktury dostawy
 2. Specyfikację poszczególnych sztuk ładunku
 3.  Dokument zawierający co najmniej:
 • § imię i nazwisko oraz adres siedziby lub miejsca zamieszkania podatnika dokonującego wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz nabywcy tych towarów,
 • § adres, pod który są przewożone towary w przypadku gdy jest inny niż adres siedziby lub miejsca zamieszkania nabywcy,
 • § określenie towarów i ich ilości,
 • § potwierdzenie przyjęcia towarów przez nabywcę w miejscu znajdującym się na terytorium państwa wspólnotowego innego niż Polska,
 • § rodzaj oraz numer rejestracyjny środka transportu którym są wywożone towary.

W eksporcie towarów obowiązek podatkowy powstaje z chwilą potwierdzenia przez urząd celny wywozu towaru poza terytorium Wspólnoty.
Dokumentem potwierdzającym eksport towarów, stosowanych w przypadku przepływu towarów pomiędzy Wspólnotą Europejską a państwami trzecimi, jest Jednolity Dokument Administracyjny SAD ze stosownym potwierdzeniem na jego odwrocie, co do faktycznego wywozu towaru ze Wspólnoty - opatrzony pieczęcią z nazwą urzędu oraz datą.

 

"Eksport usług" to transakcje opodatkowane w kraju nabywcy, który zobowiązuje się do rozliczenia podatku VAT.Dotyczy to transakcji:

 • § dostawy usług na rzecz podatnika zarejestrowanego w innym kraju UE
 • § usług związanych z nieruchomościami, które są opodatkowane w kraju położenia nieruchomości,
 • § usług cateringowych opodatkowanych w miejscu ich konsumpcji

W wymienionych przypadkach transakcja nie podlega pod polską ustawę o podatku VAT.

 

Zaksięgowanie "Różnic kursowych"

Jeżeli zapłaty za fakturę otrzymujemy przelewem bankowym to w momencie wpłynięcia pieniędzy na konto informację o tym wprowadzamy do serwisu:

 • § zmieniamy miesiąc księgowy na ten, w którym była wystawiona faktura,
 • § edytujemy fakturę,
 • § w części dotyczącej "Różnic kursowych" podajemy otrzymaną kwotę w walucie, datę wpłaty oraz kurs bankowy waluty z dnia wpłaty.

Jeżeli zapłata wpływa w transzach, to każdą z transz księgujemy oddzielnie. Księgowanie różnic kursowych jest obowiązkiem podatnika.
Jeżeli zapłata została dokonana gotówką, to różnice kursowe nie powstają (ale w momencie wymiany gotówki na złotówki trzeba zaksięgować powstałe Różnice kursowe).

 

Tryb miesięczny lub kwartalny oraz terminy składania deklaracji VAT-UE

Kto może składać deklarację VAT-UE w trybie kwartalnym?

Przedsiębiorcy dokonujący wewnątrzunijnej dostawy towarów (WDT), wewnątrzunijengo nabycia towarów (WNT) lub sprzedający usługi podatnikom zarejestrowanym w UE są zobowiązania do składania deklaracji podsumowującej VAT-UE. Deklaracja, z założenia, jest składana co miesiąc, ale przepisy definiują liczną grupę podatników, którzy mogą składać deklarację VAT-UE  raz na kwartał i prawdopodobnie większość firm prowadzących małą księgowość może z tego skorzystać.Deklarację kwartalną składają podatnicy, który łącznie spełniają poniższe warunki:

 1. Podatnik dokonujący wewnątrzunijnej dostawy towarów (WDT) jeżeli:

- w żadnym z czterech poprzednich kwartałów całkowita wartość transakcji z tytułu WDT nie przekroczyła kwoty 250 000 złoraz- całkowita wartość transakcji w pierwszym i drugim miesiącu kwartału nie przekroczyła 250 000 zł.

 1. Podatnik dokonujący wewnątrzunijnego nabycia towarów (WNT) jeżeli całkowita wartość transakcji w pierwszym i drugim miesiącu kwartału nie przekroczyła 50 000zł.
 2. Podatnik dokonujący dostawy usług, opodatkowanych w kraju kraju nabywcy (bez limitu)

Podatnicy, którzy przekroczyli limity wymienione w pkt. 1. lub 2. są zobowiązani złożyć deklaracje miesięczne. Jeżeli przekroczenie limitu nastąpiło w drugim miesiącu kwartału deklarację za 1. i 2. miesiąc składa się do 15-go (25 -go gdy deklaracja jest składana elektroniczne) następnego miesiąca po miesiącu, w którym nastąpiło przekroczenie limitu.Jeżeli przekroczenie limitu nastąpiło w 3. miesiącu kwartału składana jest deklaracja kwartalna, ale przekroczenie limitu z tytułu WDT będzie skutkować w kolejnych okresach rozliczeniowych obowiązkiem składania deklaracji miesięcznych.

Termin składania deklaracji VAT-UE

Deklaracje VAT-UE w formie papierowej są składane do 15-go następnego miesiąca po okresie rozliczeniowym (miesiącu lub kwartale).Deklaracje VAT-UE w formie elektronicznej są składane do 25-go następnego miesiąca po okresie rozliczeniowym (miesiącu lub kwartale). Serwis ifirma.pl oferuje możliwość składania deklaracji elektronicznie przy użyciu podpisu elektronicznego pracowników serwisu. W tym celu należy w US złożyć upoważnienie UPL-1. Szczegóły na stronie e-deklaracje

 

Kasa fiskalna – limit 2013 rok – 20 tys. dla wszystkich podatników

Kasa fiskalna – limit 2013 rok – 20 tys. dla wszystkich podatników

Firmy świadczące usługi dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej oraz dla rolników indywidualnych są zobowiązane, po przekroczeniu określonego obrotu, do założenia kasy rejestrującej (fiskalnej). Obrót jest liczony jedynie dla sprzedaży dla ww. podmiotów i nie sumuje się z obrotem na rzecz podmiotów gospodarczych.Limity

 1. dla firm, które rozpoczęły sprzedaż przed 2010 rokiem i do tej pory nie podlegały obowiązkowi ewidencjonowania przy użyciu kas fiskalnych, limit zostaje przekroczony przy obrocie 40 000 zł w trakcie roku podatkowego
 2. dla firm które rozpoczną sprzedaż w pierwszej połowie 2011 limit wynosi 20 000 zł w trakcie roku podatkowego.

Podatnicy, którzy rozpoczęli działalność przed 2010 rokiem, po przekroczeniu limitu mają dwa miesiące na założenie kasy fiskalnej. Dokładnie, na przykładzie, wygląda to tak:

 • §  limit został przekroczony w czerwcu
 • §  termin rozpoczęcia ewidencjonowania przy użyciu kasy rejestrującej przypada na 1 września.

Podatnicy, którzy rozpoczęli działalność w 2011 roku, muszą zacząć korzystać z kasy w dniu przekroczenia limitu. Rozporządzenie o kasach będzie obowiązywać przez rok.Zliczanie limitu przez serwis WWW. Informat.waw.plSerwis sumuje sprzedaż wchodzącą do limitu i informuje, o zbliżaniu się do wyczerpania limitu i o jego przekroczeniu. Sumowana jest sprzedaż zaksięgowana jako:

 • §  utarg miesięczny;
 • §  przychód uniwersalny oznaczony jako wchodzący do limitu. Lub, jeżeli pole nie jest zaznaczone, wystawiony na kontrahenta oznaczonego jako "osoba fizyczna";
 • § faktura wystawiona kontrahentowi oznaczonemu jako "osoba fizyczna";
 • § faktura korygująca wystawiona kontrahentowi oznaczonemu jako "osoba fizyczna";
 • § sprzedaż wysyłkowa nieudokumentowana i anulowanie sprzedaży wysyłkowej.

Wyżej wymienione limity nie obowiązują, gdy podatnik będzie prowadził sprzedaż:

 1. w zakresie sprzedaży gazu płynnego;
 2.  przy świadczeniu usług przewozów regularnych i nieregularnych pasażerskich w samochodowej komunikacji, z wyjątkiem przewozów, o których mowa w poz. 6 i 7 załącznika do rozporządzenia;
 3. przy świadczeniu usług przewozu osób i ładunków taksówkami;
 4. przy dostawie: silników spalinowych tłokowych, wewnętrznego spalania, typu stosowanego w pojazdach mechanicznych (PKWiU 34.10.1), nadwozi do pojazdów mechanicznych, przyczep i naczep (PKWiU 34.2), części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych i ich silników (PKWiU 34.3);
 5. przy dostawie: a) sprzętu radiowego, telewizyjnego i telekomunikacyjnego, z wyłączeniem lamp elektronowych i innych elementów elektronicznych oraz części do aparatów i urządzeń do operowania dźwiękiem i obrazem, anten, (ex PKWiU 32), b) sprzętu fotograficznego, z wyłączeniem części i akcesoriów do sprzętu i wyposażenia fotograficznego, (ex PKWiU 33.40.3);
 6. przy dostawie wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali, których sprzedaż nie może korzystać ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy;
 7. przy dostawie nagranych, z zapisanymi danymi lub zapisanymi pakietami oprogramowania komputerowego (w tym również sprzedawanymi łącznie z licencją na użytkowanie): płyt CD, płyt DVD, kaset magnetofonowych, taśm magnetycznych (w tym kaset wideo), dyskietek, kart pamięci, kartridży;
 8. przy dostawie wyrobów przeznaczonych do użycia, oferowanych na sprzedaż lub używanych jako paliwa silnikowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, bez względu na symbol PKWiU.
 9.  przy dostawie wyrobów tytoniowych (PKWiU 16.00), napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2% oraz napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%, bez względu na symbol PKWiU, z wyjątkiem dostaw towarów, o których mowa w poz. 43 załącznika do rozporządzenia.

W powyższych przypadkach kasa musi być założona przed wykonaniem pierwszej sprzedaży.

Przewidziano dodatkową możliwość skorzystania ze zwolnienia z ewidencjonowania, bez określania ich rodzaju. Dotyczy to zwolnień, z których mogą skorzystać podatnicy korzystający z określonej formy płatności za te usługi. Ze zwolnienia korzysta świadczenie usług, pod warunkiem, że zapłata w całości następuje za pośrednictwem poczty lub banku na rachunek bankowy podatnika. Warunkiem jest to, aby z ewidencji i dowodów dokumentujących transakcję jednoznacznie wynikało, jakiej konkretnie transakcji zapłata dotyczyła.

Jest to o tyle ważne, że, gdy kasa zostanie założona po tym terminie, traci się prawo do ulgi w podatku VAT.

Ulga w podatku VAT z tytułu zakupu kas rejestrujących

Kwota odliczenia z tytułu zakupu pierwszego urządzenia fiskalnego wynosi 90% wartości kasy, nie więcej niż 700 zł. Obliczenie i zastosowanie ulgi opisano poniżej.Warunki skorzystania z ulgi:

§ rozpoczęcie ewidencjonowania w terminie zgodnym z Ustawą,

§ zapłata całej kwoty z tytułu faktury za zakup kasy fiskalnej,

§ zawiadomienie właściwego urzędu skarbowego o liczbie kas i miejscu ich używania do ewidencjonowania. Zawiadomienie w formie pisemnej musi nastąpić przed rozpoczęciem ewidencjonowania.

O instalacji kasy zarówno serwisant kasy jak i podatnik mają obowiązek powiadomić właściwy urząd skarbowy w terminie 7 dni od daty instalacji. Po otrzymaniu zawiadomienia, urząd nadaje kasie numer ewidencyjny, który należy w sposób trwały nanieść na kasę.Prawo do ulgi przysługuje jedynie na zakup "pierwszych" kas. Tzn. tych które zostały zakupione w momencie powstania obowiązku ewidencjonowania i wówczas zgłoszone do US. Jeżeli z czasem przedsiębiorca rozszerzy ilość punktów sprzedaży, to zakup kas do ich obsłużenia nie daje prawa do ulgi. Podobnie jak zakup kas mających zastąpić kasy wycofane z użytku. Ale w pierwszym miesiącu ewidencjonowania nie trzeba jednorazowo kupować kas dla wszystkich, zgłoszonych do US stanowisk sprzedaży. Firma ma obowiązek postawić minimum 1/5 przewidzianych kas, a kolejne (w ilości nie mniejszej niż również 1/5) w miesiącach kolejnych.

Obliczenie ulgi

Od 1 grudnia 2008 zwrot w postaci odliczenia VAT wynosi 90% kosztów zakupu (bez podatku) zamiast dotychczasowych 50%. Zmianie uległa maksymalna kwota odliczenia, dotychczas wynosząca 2500zł. Od 1 grudnia 2008 kwota odliczenia może wynieść maksymalnie 700 zł i rozliczana jest w deklaracji VAT-7.Po wygenerowaniu deklaracji VAT-7 lub VAT-7K należy ją "Edytować". Kwotę odliczaną w danej deklaracji należy podać w polu 56 pamiętając, że nie może być ona wyższa od wartości pola 58. Jeżeli w ten sposób nie odliczyliśmy całej przysługującej nam ulgi to identycznie odliczamy ją w kolejnych miesiącach.

Gdy wartość pola 58 wynosi 0 to możemy ubiegać się o zwrot ulgi na rachunek bankowy.Wówczas na 4 kolejnych deklaracjach miesięcznych (lub 2 kwartalnych) wykazuje się 1/4 kwoty (lub 1/2 w deklaracji kwartalnej) ulgi w polu 59. Szczegółowo, w serwisie, wyglądało to następująco:

§ generujemy deklarację VAT-7 za miesiąc (kwartał), w którym przysługuje nam prawo do wykorzystania ulg;

§ klikamy na deklaracji;

§ następnie klikamy "Edytuj;

§ w polu 59 deklaracji wpisujemy kwotę odliczenia równą 1/4 ulgi, gdy jest to deklaracja miesięczna lub 1/2 dla deklaracji kwartalnej;

§ kwotę z pola 59 wpisujemy również w polu 61 i 63;

§ klikamy "Zatwierdź".

Pamiętaj:

Względem US oraz ZUS odpowiedzialność zawsze ponosi płatnik składek, czyli przedsiębiorca, a nie biuro rachunkowe! Dowiedz się więcej o odpowiedzialności względem organów skarbowych ( artykuł w Gazecie Prawnej ).

 

Amortyzacja

Zakupiona kasa stanowi środek trwały firmy i podlega amortyzacji. Jako metodę amortyzacji można wybrać "Odpis jednorazowy w miesiącu zakupu".

Sankcje za niedopełnienie obowiązkuZ dniem 1 grudnia 2008 roku została zniesiona sankcja za nie rozpoczęcie w terminie ewidencjowania przy zastosowaniu kasy rejestrującej. Sankcja ta została zniesiona i zastąpiona dodatkowym zobowiązaniem podatkowym. Zobowiązanie jest ustalane przez naczelnika urzędu skarbowego lub organ kontroli skarbowej za okres od powstania obowiązku do momentu rozpoczęcia prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. Wysokość zobowiązania odpowiada wysokości 30% kwoty podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług. W stosunku do osób fizycznych, które za ten sam czyn ponoszą odpowiedzialność za wykroczenie skarbowe albo za przestępstwo skarbowe, dodatkowego zobowiązania podatkowego nie ustala się.Do 30 listopada 2008 r. obowiązywał przepis, który mówił, że podatnicy, którzy pomimo obowiązku nie rozpoczęli w terminie ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy rejestrującej, nie mieli prawa w okresie zwłoki do odliczenia 30% podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług. Z chwilą dopełnienia obowiązku mogli odliczać VAT na zasadach ogólnych, jednak nie odliczony wcześniej podatek przepadł, a podatnikowi nie przysługiwało prawo do odliczenia/zwrotu 50% ceny netto zakupionych kasSzczegółowe informacje na temat nowych grup podatników, którzy od 2011 roku objęci są obowiązkiem ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kas rejestrujących, znajdują